Lat Doświadczenia

Nasz zespół projektowy realizuje najbardziej wymagające zamówienia naszych Klientów

Zrealizowane projekty

projekty sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych wod.kan., ogrzewania, gazowe, wentylacyjne, chłodzenia i inne

O nas

Witamy Państwa w internetowym serwisie firmy EKOZET.

Nasza firma obecna jest na rynku od 2000 roku. Od początku działalności skupiamy się na projektowaniu w branży sanitarnej.

Posiadamy nowoczesne narzędzia programistyczne i techniczne służące do wspomagania prac projektowych oraz wykwalifikowaną 10-osobową kadrę pracowniczą z dużym doświadczeniem zawodowym wynikającym z szerokiego zakresu wykonanych do tej pory opracowań i zrealizowanych inwestycji.

Posiadamy uprawnienia budowlane bez ograniczeń w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Współpracujemy z najlepszymi biurami architektonicznymi w Częstochowie i na terenie całego kraju, a także firmami wykonawczymi w branży instalacyjnej i budowlanej.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę inwestycji – doradztwo techniczne (koncepcje), wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót, a także prowadzenie nadzorów autorskich i inwestorskich.

Celem naszej firmy jest współpraca i obsługa zarówno klientów indywidualnych jak i firm, począwszy od chwili powstania idei inwestycji, poprzez współpracę z architektami na etapie koncepcji, przez okres jej realizacji, aż po oddanie obiektu do użytkowania. Służymy pomocą i doradztwem oraz współdziałamy w procesie uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień niezbędnych dla danej inwestycji.

Ze względu na ciągły rozwój zakres naszych usług jest stale poszerzany, zatem zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz z poszczególnymi działami na stronie internetowej i telefoniczny lub osobisty kontakt w siedzibie naszej firmy.

Oferta

 • projekty przyłączy wodociągowych, bilanse zapotrzebowania na wodę, układy pomiaru zużycia wody,
 • projekty wewnętrznych instalacji bytowych i technologicznych wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji,
 • projekty układów podgrzewu ciepłej wody użytkowej w oparciu zarówno o tradycyjne podgrzewacze zasilane z kotłowni lub węzłów cieplnych jak i pobierające energię ze źródeł odnawialnych takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne,
 • projekty stacji uzdatniania wody dla każdego poziomu pożądanej jakości wody.

 • Dowiedz się więcej
 • bilanse wody dla celów pożarowych obiektów biurowych, przemysłowych, itp.
 • projekty sieci wodociągowych dla potrzeb zewnętrznego gaszenia obiektów uzbrojone w hydranty pożarowe oraz stanowiska do podłączenia wozów bojowych straży pożarnej,
 • projekty wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych hydrantowych

 • Dowiedz się więcej
 • projekty odprowadzenia ścieków bytowych i technologicznych,
 • projekty instalacji i sieci kanalizacyjnych zewnętrznych wraz z uzbrojeniem w studnie, oczyszczalnie ścieków, itp.
 • projekty przepompowni ścieków, projekty układu separacji tłuszczów,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej

 • Dowiedz się więcej
 • projekty odwodnienia dachów w technologii tradycyjnej oraz podciśnieniowej wraz z podgrzewanymi wpustami
 • projekty odprowadzenia wód deszczowych z terenu całej inwestycji poprzez sieci kanalizacyjne deszczowe uzbrojone w studnie oraz wpusty drogowe
 • projekty układów oczyszczania ścieków z dróg i parkingów – układy separacji ropopochodnych, osadniki piasku
 • bilanse oraz analizy sposobów zagospodarowania wód deszczowych w zależności od lokalnych warunków technicznych
 • układy retencji, pompownie, regulatory przepływu, zbiorniki rozsączające i odparowujące ścieków deszczowych
 • operaty wodnoprawne w zakresie odprowadzenia wód deszczowych i oczyszczonych ścieków do gruntu i wód dla wszystkich typów inwestycji
 • bilanse zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń i budynków; wybór optymalnego systemu ogrzewania dla danego typu obiektu,
 • określenie rocznego zużycia energii,
 • określenie kosztów eksploatacyjnych dla wybranego źródła energii, paliwa,
 • projekty instalacji centralnego ogrzewania oparte na grzejnikach, niskoparametrowych instalacjach ogrzewania podłogowego i ściennego,
 • projekty instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,
 • projekty wodnych instalacji promiennikowych dla obiektów przemysłowych,
 • projekty instalacji ogrzewania powietrznego z wykorzystaniem aparatów grzewczych, nagrzewnic powietrza i central wentylacyjnych.
 • projekty węzłów cieplnych zasilanych ciepłem sieciowym dostarczanym przez lokalne zakłady ciepłownicze w zależności od warunków technicznych,
 • projekty kotłowni nisko- i wysokoparametrowych opalanych wszystkimi rodzajami paliwa – gazowe, olejowe, węglowe, opalane drewnem; kotłownie z kotłami kondensacyjnymi; kotłowni parowe,
 • projekty magazynów i stacji zbiornikowych oleju opałowego dla projektowanych kotłowni,
 • projekty central grzewczych zintegrowanych z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne),
 • kogeneracja.
 • projekty układów wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi i rooftop z wykorzystaniem odzysków ciepła poprzez wymienniki obrotowe, krzyżowe lub glikolowe,
 • projekty maszynowni wentylacyjnych oraz instalacji wentylacyjnych dostosowanych do funkcji budynku i przeznaczenia wentylacji – wentylacja dla potrzeb bytowych i sanitarnych, wentylacja komfortu, wentylacja przemysłowa,
 • wentylacja technologiczna (m.in. odciągi miejscowe przy emitorach zanieczyszczeń, itp.)
 • charakterystyki energetyczne budynków (dołączane do projektu składanego do pozwolenia na budowę),
 • świadectwa charakterystyki energetyczne (potrzebne do odbioru budynku przez nadzór budowlany),
 • analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (dołączane do projektu składanego do pozwolenia na budowę).
 • bilanse zapotrzebowania chłodu dla budynków. wybór optymalnego systemu chłodzenia, dobór urządzeń dla potrzeb systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • projekty instalacji chłodzenia opartych na wodzie lodowej i freonie,
 • instalacje klimakonwektorowe pracujące na wodzie lodowej o niskich parametrach,
 • projekty instalacji freonowych jednostkowych typu split, poprzez instalacje dla kilku pomieszczeń typu multisplit, do większych instalacji freonowych w systemach VRF obejmujących zasięgiem całe budynki,
 • instalacje chłodzenia z wykorzystaniem wodnych pomp ciepła ze szczególnym zastosowaniem w centrach handlowych.
 • projekty sieci i instalacji wewnętrznych gazowych dla potrzeb zasilania odbiorników gazu takich jak kotłownie, kuchnie, urządzenia technologiczne,
 • punkty redukcji gazu, układy opomiarowania gazu.
 • projekty instalacji sprężonego powietrza z układami sprężania, osuszania i filtracji powietrza,
 • bilanse ilości powietrza dla potrzeb technologicznych.
 • kosztorysy inwestorskie,
 • przedmiary,
 • uzgodnienia wstępne i końcowe z rzeczoznawcami ds. bhp, sanepid i p.poż.

Realizacje - wybrane tematy

{{activeCategoryName}} - {{activeYearName}} r.

{{project.name}}

{{project.description}}

Brak projektów